Ne. Osim na ravnim, proizvodi se mogu koristiti i na kosim krovovima nagiba > 30°.